1. Inloggen
  2. Registreren

Registreren

Inlog informatie
Persoonlijke informatie

Locatie

Algemene voorwaarden
inner
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.


1.    BiosMatch: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Jan van Zutphenstraat 557, 1069RS te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59891742.

2.    Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die al dan niet na registratie op de website, van de website gebruik maakt.

3.    Partijen: BiosMatch en de gebruiker gezamenlijk.

4.    Website: biosmatch.nl. 

5.    Profiel: het voor de gebruiker middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de website.

6.    Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen foto’s, video’s, weblinks en tekstberichten, die door de gebruiker middels zijn profiel worden geüpload, geopenbaard en/of verspreid. 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 


1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BiosMatch gericht aan de gebruiker en elk gebruik van de website.

2.    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.    Indien BiosMatch niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat BiosMatch het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

4.    Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN REGISTRATIE


1.    BiosMatch biedt een online platform dat geregistreerde gebruikers de kans biedt om met andere gebruikers van het platform (hierna aangeduid als “medegebruikers”) in contact te komen en deze mee te vragen naar een bioscoopfilm. Na registratie kan de gebruiker een profiel aanmaken en medegebruikers benaderen dan wel zelf benaderd worden door medegebruikers.

2.    De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BiosMatch dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.    Voor toekenning van een profiel, is registratie door de gebruiker op de website vereist. Registratie is uitsluitend mogelijk voor personen van 16 jaar en ouder. Door zich te registreren verklaart de gebruiker deze minimumleeftijd te hebben bereikt. Registratie geschiedt aan de hand van het inschrijfformulier op de website, dan wel via Facebook.

4.    Het is de gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere persoon. De gebruiker vrijwaart BiosMatch van alle aanspraken van derden in verband met een inbreuk op het bepaalde in de vorige zin.

5.    Nadat de gebruiker zich op de website heeft geregistreerd, zal BiosMatch de registratie per e-mail aan de gebruiker bevestigen en kan de gebruiker, nadat hij zijn e-mailadres middels de bevestigingslink heeft gevalideerd, middels zijn e-mailadres en wachtwoord inloggen op de website om toegang te krijgen tot zijn profiel, zijn profiel samen te stellen, zijn profiel te wijzigen en om van de overige aangeboden functionaliteiten van de website gebruik te kunnen maken.

6.    De gebruiker staat ervoor in dat alle door hem bij de registratie al dan niet automatisch via Facebook verstrekte gegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Voorts verklaart de gebruiker dat alle gegevens die hij op enig ander moment aan BiosMatch verstrekt, eveneens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.

7.    Het aanmaken van meerdere profielen door dezelfde gebruiker is niet toegestaan. Er wordt slechts ten aanzien van één profiel per gebruiker en per IP-adres aanspraak gemaakt op een gratis proefabonnement van drie maanden.

 

ARTIKEL 4. | ABONNEMENTEN


1.    De gebruiker maakt gedurende één maand na de dag van zijn registratie aanspraak op kosteloos gebruik van zijn profiel. Indien deze proefperiode is verstreken, heeft de gebruiker, tenzij hij de proefperiode tijdig heeft verlengd met een betaalde abonnementsperiode, geen toegang meer tot de BiosMatch-mailbox en kan de gebruiker geen berichten meer versturen aan medegebruikers via het interne berichtensysteem van BiosMatch.

2.    Zowel gedurende de proefperiode als bedoeld in het vorige lid als daarna, kan de gebruiker de proefperiode verlengen met een betaalde abonnementsperiode. Indien het profiel na verstrijken van de proefperiode wordt verlengd met een betaalde abonnementsperiode, dan wel een betaald abonnement door de gebruiker wordt verlengd, is het mogelijk dat opnieuw registratie door de gebruiker dient plaats te vinden. Op BiosMatch rust na het eindigen van de proefperiode alsmede na het eindigen van een betaald abonnement, geen enkele bewaarplicht.

3.    Een betaald abonnement wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk tussen partijen wordt overeengekomen. Een betaald abonnement eindigt van rechtswege door verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij de gebruiker het abonnement voor opnieuw een bepaalde tijd uitdrukkelijk heeft verlengd.

4.    Het aangaan van een betaald abonnement gedurende de proefperiode alsmede het verlengen van een betaald abonnement gedurende de looptijd van het voorgaande betaalde abonnement, beïnvloedt de looptijd van de proefperiode c.q. het voorgaande betaalde abonnement niet; de gebruiker maakt in zodanig geval aanspraak op gebruik van zijn profiel zowel voor de duur van de nieuwe abonnementsperiode als de resterende duur van de proefperiode c.q. het voorgaande betaalde abonnement.

5.    De prijs van betaalde abonnementen dient vooraf te worden voldaan op één van de daartoe door BiosMatch aangewezen wijzen. Bij de betaling stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat BiosMatch de overeenkomst direct na de betaling nakomt. De gebruiker verklaart in dat verband voorts uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn wettelijke recht van ontbinding zodra het betaalde profiel is geactiveerd.

6.    De gebruiker maakt niet eerder aanspraak op gebruik van betaalde services van BiosMatch dan nadat de daarvoor verschuldigde prijs door BiosMatch is ontvangen.

7.    Door de gebruiker verrichte betalingen komen onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 nimmer voor restitutie in aanmerking. 

 

ARTIKEL 5. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN


1.    Het is de gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende of discriminerende content via de website te uploaden, te verspreiden en/of te openbaren.

2.    Het is de gebruiker niet toegestaan om de website op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten en modellenrechten, diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer.

3.    De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn profiel op de website worden verricht. De gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn profiel geheim te houden. Alle handelingen die op het profiel van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend. Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle content die hij via de website uploadt, verspreidt en/of openbaart.

4.    Het is de gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere gebruikers van de website te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.

5.    Het is de gebruiker ten strengste verboden om middels het berichtensysteem van BiosMatch medegebruikers te belasteren, te bedreigen, te pesten, uit te schelden, te treiteren, te stalken of anderszins te intimideren.

6.    Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De gebruiker is verplicht zich te houden aan alle door de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de website en het uploaden, openbaren en verspreiden van content door de gebruiker.

7.    Het is de gebruiker verboden content via de website te uploaden, te openbaren of te verspreiden die incorrecte of misleidende gegevens bevat. Voorts is het de gebruiker ten strengste verboden om ten aanzien van de website of servers van BiosMatch opzettelijk storingen of defecten te veroorzaken.

8.    Het is de gebruiker niet toegestaan om de website of het berichtensysteem van BiosMatch te gebruiken voor het promoten van diensten of producten van derden, al dan niet met een commercieel oogmerk. 

9.    Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers. Het is de gebruiker niet toegestaan content van medegebruikers zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande instemming openbaar te maken, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de content ter beschikking is gekomen van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart BiosMatch van alle aanspraken van medegebruikers ter zake.

10.    Het is de gebruiker niet toegestaan om de website of de servers of netwerken waarvan BiosMatch voor de exploitatie van de website en service gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden. Gebruik van de website is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden waarvoor het door BiosMatch aan de gebruiker in gebruik is gegeven.

11.    De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn communicatie die hij met medegebruikers, zowel online als offline, voert. De gebruiker vrijwaart BiosMatch van aanspraken in verband met het gedrag van welke medegebruiker dan ook. BiosMatch is in dat verband gerechtigd maar niet verplicht om geschillen tussen gebruikers onderling te monitoren en/of om daarin een verzoenende of corrigerende rol te spelen. De gebruiker is gehouden bij zijn communicatie met medegebruikers zijn gezonde verstand te gebruiken. Dit geldt ook ten aanzien van het uploaden, verspreiden en openbaren van content.

12.    BiosMatch draagt geen verantwoordelijkheid voor de content die middels de website wordt geüpload, geopenbaard en verspreid, ook niet wat betreft de content van medegebruikers. De gebruiker gebruikt de website geheel op eigen risico.

13.    BiosMatch is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden te verwijderen, te blokkeren en/of te monitoren. Van illegale en/of op de rechten van medegebruikers of overige derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij BiosMatch. Indien BiosMatch een klacht gegrond acht, is hij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat BiosMatch op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de betreffende gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.

14.    Gebruikers kunnen elkaar blokkeren zodat onderling geen berichten meer via de website kunnen worden verstuurd. Het besluit om een medegebruiker te blokkeren, kan nimmer tot aansprakelijkheid van BiosMatch leiden.

15.    De gebruiker staat er steeds voor in dat hij de eigenaar is van de content die door hem op de website wordt geplaatst of verspreidt, dan wel dat hij anderszins gerechtigd is om deze content op de website te plaatsen. Het is de gebruiker niet toegestaan content betreffende andere personen, zoals foto’s van derden, te uploaden, te verspreiden of te openbaren via zijn profiel. De gebruiker staat ervoor in dat het publiceren en gebruiken van de content via de website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals wat betreft privacyrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

16.    BiosMatch is niet verantwoordelijk voor profielen van gebruikers die content bevatten die in strijd is met de wet. BiosMatch heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen van gebruikers permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een gebruiker, wordt gebruikers verzocht BiosMatch direct op de hoogte te stellen. Daarvoor is een “Meld misbruik”-button op de profielpagina van de gebruiker beschikbaar. BiosMatch zal vervolgens alle binnen zijn mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en, indien noodzakelijk, de betreffende uitingen van de website verwijderen.

17.    Het is de gebruiker niet toegestaan om een gefingeerd profiel aan te maken. BiosMatch behoudt zich het recht voor dergelijke profielen met onmiddellijke ingang te verwijderen.

 

ARTIKEL 6. | WEIGERING, BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN PROFIELEN


1.    BiosMatch is, zonder daartoe verplicht te zijn, gerechtigd om een profiel te weigeren, te blokkeren en/of van de website te verwijderen indien: 

-    de gebruiker van het profiel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
-    het profiel in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
-    het profiel een pornografisch of erotisch karakter heeft;
-    het profiel een gewelddadig karakter heeft; 
-    het profiel discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
-    het profiel maleware en/of virussen bevat dan wel linkt naar websites en/of digitale bronnen met maleware en/of virussen; 
-    het profiel illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst dan wel het profiel gelet op ethiek, opmaak of stijl niet bij de website past.

2.    Indien een profiel wordt geblokkeerd of verwijderd, vindt geen restitutie van door de gebruiker betaalde bedragen plaats. De omstandigheid dat het profiel van de gebruiker wordt geblokkeerd of verwijderd in de zin van dit artikel, is aan de gebruiker toe te rekenen. Voor het niet restitueren van bedragen kan BiosMatch dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

 

ARTIKEL 7. | BEËINDIGING EN UITSCHRIJVING


1.    De gebruiker kan zijn profiel verwijderen op de daartoe door BiosMatch voorgeschreven wijze. In geval de gebruiker op eigen initiatief tot verwijdering van zijn profiel overgaat, komen eventueel door hem betaalde bedragen niet voor restitutie in aanmerking. 

2.    BiosMatch is gerechtigd om de website om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook aan te passen of de exploitatie daarvan te beëindigen, zonder jegens de gebruiker op enige wijze aansprakelijk te zijn. In geval BiosMatch betaalde abonnementen tussentijds beëindigt als gevolg van een niet aan de gebruiker toe te rekenen omstandigheid, maakt de gebruiker ten hoogste aanspraak op restitutie van de prijs naar evenredigheid van het niet-genoten deel van het abonnement. Restitutie is in alle gevallen echter niet meer mogelijk in geval de gebruiker gedurende een periode van ten minste zes maanden tot de dag dat hij een aanspraak op restitutie inroept, niet op zijn profiel heeft ingelogd. 

3.    In geval van uitschrijving of beëindiging als in de vorige leden bedoeld, zal alle content van de gebruiker niet meer toegankelijk zijn. Na verwijderen van het profiel door de gebruiker of beëindiging van abonnementen, rust op BiosMatch geen enkele bewaarplicht.

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN


1.    Voordat een betaald abonnement wordt afgesloten, vermeldt BiosMatch de toepasselijke prijs inclusief btw.

2.    BiosMatch is steeds gerechtigd de prijzen van betaalde abonnementen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen betaalde abonnementen.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


1.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van BiosMatch, is elke aansprakelijkheid van BiosMatch voor schade geleden in verband met het gebruik van de website uitgesloten. In het bijzonder is BiosMatch niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen ter zake concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden.

2.    Gebruikers bepalen mede welke content op de website wordt geüpload, geopenbaard en verspreid. BiosMatch is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door gebruikers of derden middels de website geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De gebruiker kan niet veronderstellen dat BiosMatch alle content goedkeurt of aanbeveelt. BiosMatch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website geüploade, verspreide en geopenbaarde content. De gebruiker vrijwaart BiosMatch van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de website geüploade en/of geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.

3.    Voor het niet tot stand komen van afspraken, dates of vriendschappen tussen de gebruiker en medegebruikers, draagt BiosMatch geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt BiosMatch geen aansprakelijkheid voor de omstandigheid dat het gebruik van de website en het naar aanleiding daarvan met een medegebruiker bezoeken van films niet of niet geheel naar de verwachtingen van de gebruiker is verlopen.

4.    BiosMatch is te allen tijde gerechtigd de website op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit, behoudens voor zover de gebruiker ter zake onevenredig wordt benadeeld ten aanzien van betaalde functionaliteiten van de website, in welk geval de gebruiker ten hoogste aanspraak maakt op restitutie naar evenredigheid van de resterende duur van het betaalde abonnement. 

5.    BiosMatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de website. 

6.    BiosMatch spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan BiosMatch niet garanderen dat de voorzieningen op de website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van BiosMatch ter zake is uitgesloten.

7.    BiosMatch is te allen tijde bevoegd de website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de website of servers van BiosMatch of derden. Alle aansprakelijkheid van BiosMatch als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de website of onderdelen daarvan is uitgesloten.

8.    BiosMatch is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van de website, zoals wat betreft het onverhoopt disfunctioneren van de zoekfunctie of automatische matchfunctie van de website. Voorts is BiosMatch, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers van BiosMatch of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker. 

9.    Indien de website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is BiosMatch nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

10.    BiosMatch spant zich naar alle redelijkheid in de website en de overige systemen van BiosMatch te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. BiosMatch is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van content of het verzenden van content als gevolg van onvoldoende beveiliging.

11.    De gebruiker is jegens BiosMatch aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van BiosMatch verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden.

12.    De gebruiker vrijwaart BiosMatch van alle in enig verband met het gebruik van de website voortvloeiende schades en aanspraken van derden, behoudens voor zover deze schades en aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van BiosMatch.

 

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van BiosMatch, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “BiosMatch”, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, behoren toe aan BiosMatch, voor zover deze rechten niet bij de gebruiker of derden rusten. Het is de gebruiker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van BiosMatch of derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het gebruik van de website. 

 

ARTIKEL 11. | PRIVACY


1.    Alle aan BiosMatch verstrekte persoonsgegevens worden door hem vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. BiosMatch zal tussen de gebruiker en medegebruikers uitgewisselde berichten niet inzien. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal BiosMatch persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend verwerken voor de uitvoering van het proef- dan wel het betaalde abonnement en voor de behandeling van de registratie van de gebruiker. De gebruiker begrijpt dat hij met een proef- of betaald abonnement persoonsgegevens deelt met medegebruikers van de website. Niet-geregistreerde gebruikers, oftewel de random websitebezoeker, kan de profielfoto, naam, leeftijd en woonplaats van de gebruiker via de website inzien. Met uitzondering van het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker voor toegang tot zijn profiel, alsmede de persoonlijk tussen de gebruiker en medegebruikers uitgewisselde privéberichten, zijn andere al dan niet automatisch via Facebook door de gebruiker aan BiosMatch verstrekte gegevens, wél inzichtelijk voor andere geregistreerde gebruikers.

2.    BiosMatch is gerechtigd om met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van de gebruiker het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen, kortingsacties, bioscoopnieuws, nieuwe diensten van BiosMatch of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van BiosMatch. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven. Voor berichtgeving dat relevant is voor de afgesloten proefperiode of een betaald abonnement, is de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de gebruiker niet vereist.

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN


1.    BiosMatch is te allen tijde bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de gewijzigde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de lopende proefperiode of het lopende betaalde abonnement.

2.    Op elk gebruik van de website en alle tussen partijen bestaande rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.    Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

content
content
content
content
Meld je nu aan

Over Biosmatch

Dan biedt BiosMatch de ultieme oplossing! Op BiosMatch kun je mensen meevragen naar de film. Vooral als fanatieke bioscoopganger ben je bij ons aan het juiste adres. Wij richten ons op het bioscoopgaand publiek. Wij bieden een leuke en gezellige, maar vooral ook een veilige en betrouwbare omgeving waarin je medefilmliefhebbers kunt benaderen en mee kunt vragen naar de bios.

Hoe werkt het?